سه توریست نروژی در سفر خود به تهران، با معضلی روبرو شدهاند که شاید کمتر به چشم ما تهرانیها بیاید. آنها برای عبور و مرور در تهران دچار مشکلات زیادی هستند و آن رد شدن از خیابان به صورت امن و بدون ریسک است.

این ویدئو را یکی از این افراد در توییتر منتشر کرده که نحوه رد شدن مشقتبار آنها را در یک کوچه نه چندان اصلی و بزرگ نشان میدهد. آنها بارها تلاش میکنند به آن سوی خیابان بروند اما برای یک رد شدنِ ساده بیش از یک دقیقه ترس و دلهره را تجربه میکنند.

این ویدئو در توییتر انگلیسیزبان هم ترند شده است. با هم میبینیم. فکر میکنید آنها در حال اغراق هستند یا آنکه مشکل از ماست و رانندگیهای ما؟ یا موضوع دیگری را در این زمینه دخیل میبینید؟ میتوانید نظر خود را کامنت بگذارید.

مطالب بیشتری نیست