طی ماههای گذشته، تهران شاهد کافههای سیار بوده است. کافههایی مثل کافهرو در مقابل خانه هنرمندان، کافه وِی و دیگرانی که در بوق و کرنا هستند و رسانهها به شدت به آنها میپردازند. اما منشاء چنین کافههایی را کجا باید پیدا کرد؟

در جوار قهوهخانههای تهران، در تهران قدیم، عدهای که سرمایه و محل کسب جهت دایر کردن قهوهخانه نداشتند، از همان ابتدا اقدام به فروش چای میکردند.

این کاسبهای دورهگرد اما نه فولکس داشتند و نه دستگاه قهوهساز، بلکه سماورهای بزرگی داشتند که از حلبی یا آهن سفید ساخته شده بود و آن را با یک کمربند به خود میبستند و حمل میکردند و علاوه بر این کمربند، قهوهچیها یک کمربند دیگر هم به کمر میبستند که در آن استکان و نعلبکیها را جاسازی میکردند و یک سطل آب و یک ظرف مخصوص ذغال برای جوش آوردن آب سماور از متعلقات دیگر آنها بود.

این گروه معمولا بساط خود را در مناطق پرجمعیت شهر تهران و حاشیه میدانهای شلوغ پهن میکردند و مشتریان آنها هم بیشتر کارگران، باراندازان و مسافران شهرستانی و قاطرچیها بودند.

مطالب بیشتری نیست