یک عملیات منجر به دستگیری بیش از ۶۰ دختر و پسر شده که در خبرها «نیمه عریان»‌خوانده شدهاند.

این پارتی در محله سرخه حصار تهران برگزار شده بود و این طور که خبرگزاری فارس اعلام کرده است شرکتکنندگانش توسط شبکههای اجتماعی به آن دعوت شده و هر کدام یک بلیت ۱۰۰ هزار تومانی هم خریده بودند.

محل برگزاری پارتی، یک سفرهخانه بینراهی بوده که در آن شرب خمر و رقص و پایکوبی گزارش شده است.

همچنین ۲۵ لیتر مشروبات الکلی از انواع مختلف، از این میهمانی ضبط شده است.

متهم اصلی، برگزارکننده این پارتی است که به تازگی و در پی اتهام مشابهی، یعنی «ایجاد برقراری پارتیهای شبانه و استخر پارتی» به تازگی با وثیقه آزاد شده بود.

سرخه حصار، که این میهمانی مختلط، در نزدیکی آن برگزار شده یکی از پارکهای ملی ایران در شرق تهران است و یکی از جادههای بینراهی آن، جاده قصر فیروزه و دیگری، جاده خجیر نام دارند.

مطالب بیشتری نیست