سال ۱۳۰۰ خورشیدی، ۹۵ سال پیش، حکومت نظامی برقرار بود. در هنگامی که موسم عزاداریهای محرم فرا رسید، به طور استثنا، در لیالی محرم رفت و آمد برای عموم افراد آزاد اعلام شد و یک خواهش از آنها صورت گرفت: «برای آخرین دفعه خاطر آقایان وعاظ و ذاکریم را تذکر میدهد که به هیچوجه نباید به بیانات خود صورت میتینگ داده و داخل مسائل سیاسی شوند.»

اعلامیه حکومت نظامی

اعلامیه حکومت نظامی در سال ۱۳۰۰

مطالب بیشتری نیست