پای گردشگران خارجی به عزاداری محرم باز شد

جمعی از گردشگران خارجی با سربندهای بسته و چهرهای کنجکاو به مراسم عزاداری در این آخر هفته تهران رفتند.  امسال دوران رونق تهران، با فصل رونق گردشگری همراه بود و منجر به ایجاد صحنههای تازهای از تفاوت فرهنگی میان گرشگران و تهرانیها شد.

در حالی که بسیاری از سینماها، تئاترها، اماکن عمومی و موزههای تهرانی این روزها تعطیل بودند، بخشی از گردشگران حاضر در تهران ناگزیر از دیدار مراسم آیینی تاسوعا و عاشورای حسینی بودند.

چای نوشیدن، غذای نذری، شنیدن نوحه و مراسم عزاداری، بخشی از خاطرات روزهای گذشته گردشگران در تهران بود.

مطالب بیشتری نیست