علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی از تداوم بازداشت یاشار سلطانی، سردبیر سایت معماری نیوز انتقاد کرده است.

علی مطهری، گفته رسانهها نباید تحت تاثیر فشارها، خودسانسوری کنند و خواستار «مقاومت» آنها شده است.

او این سخنان را به سایت رویداد ۲۴ گفته است. همچنین گفته در صورت تداوم بازداشت سردبیر سایت معماری نیوز، یاشار سلطانی، از وزیر دادگستری سوال خواهد شد.

مطهری اضافه کرده است که «ممکن است بگویند کار دست وزیر دادگستری نیست، ولی طبق اصل ۱۶۰ قانون اساسی وزیر دادگستری رابط میان مجلس و قوه قضائیه و قوه مجریه است و باید پاسخ را از قوه قضائیه بگیرد و به مجلس بدهد. این طور نیست که قوه قضائیه به هیچ مرجعی پاسخگو نباشد.»

مطالب بیشتری نیست