محله جنت آباد در غرب تهران، امروز خبر بدی با خود داشت. خیابان پیامبر جنوبی، شاهد یک خودکشی گروهی بود. دو دختر نوجوان، به دلیلی که هنوز نامعلوم است، با هماهنگی با یکدیگر از پشت بام به پایین پریدند و جان خود را از دست دادند.

خودکشیهای دیگری در تابستان امسال در تهران گزارش شده بود، از جمله فردی که در بلوار میرداماد خود را از بالای پل به زمین انداخت و یا فرد دیگری که از پل طبیعت بر روی بزرگراه پرید و جان خود را از دست داد.

اغلب این افراد جوان بودهاند. همچنین در یک حزب سیاسی هم در ماه اخیر، یک نفر خود را حلقآویز کرده بود که حاشیههایی به همراه داشت.

مطالب بیشتری نیست