الیاس حضرتی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی است. او خواستار استفاده از رافت اسلامی در خصوص نرگس محمدی، عفو رهبری برای احسان مازندرانی و رفع شائبه در برخورد با یاشار سلطانی شده است.

چندی پیش، نامهای از طرف تعدادی از نمایندگان نوشته شد که خواستند رافت اسلامی در خصوص خانم نرگس محمدی در نظر گرفته شوند. نامهای که ممهور نبودن به مهر بسیاری از اعضای فهرست امید، به ویژه محمدرضا عارف در آن انتقادهایی برانگیخت. حالا در شرایطی که عارف، از نشان دادنِ خود بازمانده، الیاس حضرتی گفته است نگه داشتن نرگس محمدی که از بیماری رنج میبرد و همسر و فرزندانش خارج از کشور زندگی میکنند مناسب نیست و هنر جمهوری اسلامی به مراتب بیشتر از این مسائل است.

او درباره احسان مازندرانی، گفته است «با توجه به اینکه بیش از نیمی از محکومیت احسان مازندرانی سپری شده است، شایسته است که مورد عفو رهبری قرار گیرد.»

اما یاشار سلطانی، موضوع بعدی سخنان الیاس حضرتی، مدیر روزنامه اعتماد و نماینده مردم تهران است. او درباره سردبیر معماری نیوز گفته است که «هنوز برایم غیرقابل حل باقیمانده که چرا با یاشار سلطانی که در سایت خود اقدام به افشاگری کرده، اینطور برخورد شده است، چراکه حتی اگر تخلفی هم مرتکب شده باشد، باید در دادگاه رسانه مورد بازخواست قانونی قرار گیرد.

این درست نیست که ابتدا وثیقهای سنگین برای او صادر شود و سپس وثیقه تبدیل به قرار شود و طوری برخورد کنند که افکار عمومی تصور کند این نحوه برخورد در دفاع از سازمانی است که علیه آن افشاگری انجام شده و به این دلیل از مقامهای مربوطه درخواست دارم که با رافت اسلامی با این فعال رسانهای برخورد شود

مطالب بیشتری نیست