در این فایل، پروفسور سمیعی درباره بیمارستان جنجالی و شایعات مربوط به مالکیت زهرا مشیر، همسر شهردار تهران پاسخ داده است:

مطالب بیشتری نیست