پارسیا، در توییتر عکسی از یک زوج در حال بوسیدن هم را که یک گرافیتی مشهور در تهران است منتشر کرده و نوشته «در شهر و زیر باران دیده شد.» این گرافیتی زیر پل سیدخندان کشیده شده است.

گرافیتی عاشقانه در تهران

گرافیتی عاشقانه در تهران

یگانه خادمی نوشته: «تهران باران شسته… پاک.»

سیدسجاد روزنامهنویس، اشارهای به شعر معروف ایرج میرزا کرده و آورده: «باران دلانگیز بهاری و باران نفرتانگیز پاییزی. هر دو بارانند اما این کجا و آن کجا.»

محمدرضا کاووسی، نوشته: «وی با منظره خیس از باران مواجه شد و از شدت ذوق مرد.»

اما خشایار، طعنههای خشمگینتری زده است: به لطف استوری اینستاگرام، شاهد باران سوپر سکسی تهران هم هستیم از راه دور.»

توییتر، کمتر نشانی از تصویر باران امروز تهران داشته است. بارانی که به قول گیلداد، «باران مهیبیست و من چتر ندارم.»

مطالب بیشتری نیست