خیابان ولیعصر، حد فاصل پارک ساعی، تا سه راه عباس آباد (شهید بهشتی)، سال ۱۳۵۲

مطالب بیشتری نیست