به گفته معاون اجتماعی سازمان بهزیستی مهدکودکهای متخلف ضوابط و برنامههای سازمان بهزیستی را به طور کامل عمل نکرده و محتوای آموزشی که از طریق کارشناسان سازمان بهزیستی به مهدکودکها اعلام میشود را در نظر نگرفتهاند.

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی اعلام کرد که تمامی مهدهای کودک در شهرها و روستاها موظف هستند طبق برنامه های سازمان بهزیستی عمل کنند و در صورتی که مهدهای کودک بر اساس ضوابط و برنامه های سازمان بهزیستی عمل نکنند ابتدا تذکر شفاهی دریافت کرده و اگر به وضعیت رسیدگی نشود پس از ارائه اخطار کتبی، نسبت به پلمب مهدها اقدام می شود.

همچنین درباره شهریه دریافتی نیز اعلام شده که :

مهدهای کودک باید طبق اعلام سازمان بهزیستی کشور از خانواده کودکان شهریه اخذ کرده ضمن اینکه آموزش های خود به کودکان را نیز بر پایه محتوای آموزشی سازمان بهزیستی قرار دهند.

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی در خصوص فرآیند اخطارهای ارائه شده به مهدهای کودک اذعان کرد:

در ابتدا اخطارهای شفاهی و کتبی به مهدهای کودک ارائه می شود و صاحبان مهدهای کودک موظف هستند طی یک ماه نسبت به رفع اخطار اقدام کنند در غیر این صورت مهدکودک مورد نظر پلمب می شود.

مطالب بیشتری نیست