تاکسی اینترنتی اسنپ،، این امکان را فراهم کرده تا بتوانید بجز ساعتهای خاصی، از امروز تخفیف بگیرید و ارزانتر در شهر سفر کنید.

اسنپ یک اپلیکیشن است که به شما این امکان را میدهد تا اگر بخواهید روی نقشه مبدا و مقصد را مشخص کنید تا تاکسی دقایقی بعد به دنبال شما بیاید. تمام رفت و آمدها را میتوانید از روی نقشه درون اپلیکیشن ببینید.

تاکسیهای اسنپ موظف هستند کولر داشته باشند، مدتی پس از موفقیت اسنپ، یک رقیب بزرگ برایش پیدا شد. به نام تاپ۳۰ که طی روزهای گذشته قیمتهایش را ارزانتر تعیین میکرد. استفاده از خود اسنپ هم از تاکسیهای خیابانی و تلفنی ارزانتر است.

حالا اما این تخفیف تابستانی اسنپ میتواند برگ تازه ای برای رقابت بارقیب تازه آمده باشد. باید منتظر بود و دید برگ بعدی تاپ۳۰ چه خواهد بود.

مطالب بیشتری نیست