سرقتهای متعددی در زمینه لوازم داخلی خودروها در اطراف فلکه اول صادقیه و خیابانهای آن حوالی اتفاق افتاد و اهالی محل و کسبه جلسهای با کلانتری تشکیل دادند. این مووضع باعث شد گشتزنیهای مستمر انتظامی در این حوزه تشدید شود.

این مسائل ادامه یافت تا شنبه شب، ۲ مرد در تاریکی مشغول اقدام تازهشان بودند و به دام پلیس افتادند.

پلیس این دو نفر را در حالی دستگیر کرد که شیشه یک ماشین را شکسته و قصد داشتند وسایل داخلی آن را با خود ببرند. متهم اول در این مرحله دستگیر میشود.

متهم دوم، پا به فرار میگذارد که با توقف خودروی او توسط پلیس، از فرار ناکام میشود.

آنها در غرب تهران اقدام به سرقت پنل ضبط خودرو، باند و لوازم شخصی دارندگان خودرو، مدارک شناسایی و سابِ خودرو کرده بودند.

مطالب بیشتری نیست