سالها پیش، فروشگاهی در تهران باز شد که کوروش نام داشت. حتی دهه شصتیها هم میتوانند فروشگاه بادی کوروش را در چهارراه پارک وی به خاطر داشته باشند که یک چادر بزرگ فروشگاهی بود. هم اکنون نیست برخی از فروشگاههای آن مثلا در خیابان زرتشت تهران، تقاطع ولیعصر وجود دارند که هراز گاهی باز یا بسته میشوند. فروشگاههایی که اکنون تابلوی قدس بر سر در خود دارند.

فروشگاه کوروش در چهارراه زرتشت

فروشگاه کوروش در چهارراه زرتشت

نخستین فروشگاه کوروش در چهارراه کوکاکولا در تهران راهاندازی شد. فروشگاهها بعدا به قدس تغییر نام دادند و در اواخر دهه هفتاد برای همیشه تعطیل شدند.

فروشگاه کوروش- نمای داخلی

فروشگاه کوروش- نمای داخلی

فروشگاه کوروش- نمای داخلی

اما دو سه سالی است که فروشگاه دیگری به همین نام در تهران باز شده است. در غرب تهران و دهه هشتادیها بیشتر آن را میشناسند. چندی پیش یک گردهمآیی دهه هشتادیها در مجتمع کورش در غرب تهران، جنجالی شد. یکی از پرسشها این است که اگر نام آن مجتمع لازم به تغییر بود، چرا پاساژی تازه در تهران به همین نام باز شده است و اگر خیر، چه ضرورتی به آن تغییر نام بود؟ کوروش تازه، نام سینماهایش را از لالهزار گرفته است و سینماهای تعطیل شدهاش، و نام خود را وامدار فروشگاهی است که در سال ۱۳۴۹ تاسیس شد و از نخستین فروشگاههای زنجیرهای در ایران بود. ساختار فروشگاههای قدیمی کوروش از فروشگاههای مارکس اند اسپنسر وام گرفته شده بود.

مجتمع تقریبا تازه‌ای که به نام کورش در تهران افتتاح شده است.

مطالب بیشتری نیست