دو روز پس از آنکه طوفان توییتری ناموفقی با موضوع شورای متخصصین در توییتر پشت سر گذاشته شد، حالا حامیان لیلا ارشد و حسین راغفر تصمیم گرفتهاند امشب ساعت ۹، در توییتر طوفان راه بیندازند.

لیلا ارشد و حسین راغفر هر دو در تبلیغات هوادارانشان «فعالان مدنی» خواندهشدهاند.

چنانچه پیش از موج توییتری شورای متخصصین، در تهرانمدیا توضیح دادیم برگزیدن نام و زمان برای طوفان توییتری، از اهمیت بهسزایی برخوردار است. چه آنکه هشتگ انتخابی این موج تازه، از پیشین هم دچار مشکلات بیشتری است.

این گروه، هشتگ #صدای_جمعیت_خاموش را معرفی کردهاند که به خودی خود بسیار هشتگ دشواری است. از جمله موارد دیگری که میتواند این کمپین را با دشواری روبرو کند، انتخاب زمان نامناسب است. انتخاب یک ساعت زودتر، یعنی ۹ شب، موضوع را این گونه سختتر میکند که پراکندگی جغرافیایی را به خاطر احتمال شرکت کمتر ایرانیان خارج از کشور که روی توییتر شمارشان زیاد است و در کمپین پیشین هم درصدی قابل توجه بودند را از آن سلب میکند.

با این حال باید منتشر ماند و دید حامیان لیلا ارشد و حسین راغفر برای شورای شهر تهران، میتوانند خود صدای رسایی داشته باشند تا امید برود که در آینده صدای جمعیت خاموش در شهر تهران باشند، یا خیر. فردا، تحلیل آماری این کمپین در تهرانمدیا منتشر خواهد شد.

برای آشنایی با لیلا ارشد این‌جا و برای آشنایی با حسین راغفر این‌جا را کلیک کنید.
ویژگی‌های هشتگ مطلوب برای طوفان توییتری را که درباره طوفان شورای مختصصین نوشته شده است بخوانید.
بررسی کمپین توییتری شورای متخصصین را این‌جا مرور کنید.

مطالب بیشتری نیست