تا چند سال پیش، هنوز تابلوی بانک‌های قدیمی باقی مانده بودند، بانک‌هایی مثل بانک داریوش که حالا بیشترشان تبدیل به شعبه‌های تازه تاسیس بانک‌های تقریبا خصوصی شهر شده اند.

یکی از این بانک‌ها، بانک تهران بود که در دهه ۵۰ فعالیت می‌کرد و خدمات پیشرویی داشت. از جمله کارت‌اعتباری بانک تهران که از اولین کارت‌های اعتباری در ایران بود.

نخستین کارت اعتباری در ایران

نخستین کارت اعتباری در ایران

تصویر نخست صفحه، از تنها بانک تهران باقیمانده در شهر تهران است که البته مخروبه شده است. این شعبه از بانک تهران در نزدیکی بیمارستان فارابی واقع در میدان قزوین شهر تهران است.

مطالب بیشتری نیست