تصاویری از حال و هوای انتخاباتی در تهران، مرکز شهر

تهران، چهارراه ولیعصر، عکس از ساتیار امامیتهران، چهارراه ولیعصر، عکس از ساتیار امامیتهران، چهارراه ولیعصر، عکس از ساتیار امامی
مطالب بیشتری نیست