خیابان حافظ، نزدیک تقاطع خیابان جمهوری اسلامی کنونی، ساختمان در حال احداث بانک کار که اکنون ساختمان بورس تهران است. سال ۱۳۴۰.

مطالب بیشتری نیست