لیست امید برای شورای شهر تهران
شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح طلبان

تنها فهرست انتخاباتی مورد حمایت سیدمحمد خاتمی
ایران را حفظ کنیم، تهران را پس بگیریم
این بار ما تکرار می‌کنیم.

بهاره آروین
علی اعطا
مرتضی الویری
شهربانو امانی
ابراهیم امینی
افشین حبیب‌زاده
آرش حسینی میلانی
محمدجواد حق‌شناس
ناهید خداکرمی
حسن خلیل‌آبادی
سیدحسن رسولی
محمد سالاری
زهرا صدراعظم نوری
محمد علیخانی
الهام فخاری
احمد مسجدجامعی
سیدمحمود میرلوحی
زهرا نژادبهرام
بشیر (حجت) نظری
مجید فراهانی
محسن هاشمی رفسنجانی

مطالب بیشتری نیست