خبرهای مربوط به نتایج احتماعلی انتخابات شورای شهر تهران در حال منتشر شدن است. این خبرها غیررسمی است و هنوز تایید نشده‌اند:

محسن هاشمی رفسنجانی رای اول و احمد مسجدجامعی رای دوم مردم تهران را کسب کرده اند.

از رای سوم تا بیست و یکم، عینا به ترتیب «لیست امید» رای آورده اند.

رای نفرات ۲۲ تا ۴۲ آرای مردم تهران، از “لیست خدمت” است.

نفر چهل و سوم محسن سرخو است.

مطالب بیشتری نیست