پایگاه خبری انتخاب نوشته است لیست امید موفق شده است در ٢١٠٠ صندوق شمارش شده پیشتاز انتخابات شوراى شهر تهران باشد.

منتخب اول محسن هاشمى و منتخب بیست و یکم حجت نظرى مى باشد. محمد علیخانى نیز که در شمارش ١۶٠٠ صندوق بیست و یکم بود، یک رتبه ارتقا یافته است. نفر بیست و دوم نیز با فاصله بسیار مهدى چمران مى باشد.

حدود آراء نفر اول تا ۲۴ تاکنون به شرح زیر است:

۱- محسن هاشمی ۹۷۷۰۰۰
۲- الویری ۷۷۷۰۰۰
۳- مسجدجامعی ۷۷۴۰۰۰
۴- آروین ۷۱۹۰۰۰
۵- حق شناس ۷۱۰۰۰۰
۶- امانی ۷۱۰۰۰۰
۷- امینی ۶۹۴۰۰۰
۸- خلیل آبادی ۶۸۲۰۰۰
۹- حبیب زاده ۶۸۲۰۰۰
۱۰- میلانی ۶۷۶۰۰۰
۱۱- نوری ۶۶۹۰۰۰
۱۲- سالاری ۶۶۳۰۰۰
۱۳- اعطا ۶۵۲۰۰۰
۱۴- رسولی ۶۵۱۰۰۰
۱۵- فراهانی ۶۴۶۰۰۰
۱۶- خداکرمی ۶۴۴۰۰۰
۱۷- نژادبهرام ۶۲۵۰۰۰
۱۸- میرلوحی ۶۲۴۰۰۰
۱۹- فخاری ۶۱۱۰۰۰
۲۰- علیخانی ۵۹۲۰۰۰
۲۱- نظری ۵۸۹۰۰۰
۲۲- چمران ۳۶۷۰۰۰
۲۳- دبیر ۲۹۰۰۰۰
۲۴- طلا ۲۶۳۰۰۰

مطالب بیشتری نیست