گزارشی تصویری منتشر شده که کودکانی را نشان میدهد که در «لب خط شوش» سکونت دارند.

در این گزارش که به زندگی کودکان در میدان شوش و حوالی آن اختصاص دارد، اعلام میشود که خانهای با در آبی رنگ، خانه علم در این محله است برای کودکانی که در خیابانها مشغول کار هستند.

خانهای قدیمی با پلههای مارپیچی که در آن کودکانِ کار مشغول تحصیل میشوند.

این خانه مهدکودک خانه ایرانی نام دارد و در روزهای مختلف هفته، بنا به وقتی که سرِ کار نباشند، به اینجا میآیند تا آموزش ببینند.

این ویدئو را ببینید:

مطالب بیشتری نیست