سرهنگ احمد کرمی اسد با اشاره به اینکه سال ۱۳۹۵، استانی که بیشترین تعداد گواهینامه های ضبط شده را به خود اختصاص داده، تهران بزرگ است و نزدیک به ۶۵۰ جلد گواهینامه ضبط شده دارد، افزود: استان اصفهان با ضبط ۵٧۴ جلد گواهینامه در رتبه دوم و در رتبه سوم استان زنجان با ضبط ۲۹۲ جلد گواهینامه، قرار دارد.

وی در پاسخ به این سئوال که محرومیت از رانندگی چه مراحلی دارد، توضیح داد: سه مرحله وجود دارد. در مرحله اول، اگر متخلف به دلیل تخلفات ۲۰ گانه ۳۰ نمره منفی کسب کند به مدت ۳ ماه حق رانندگی ندارد. بعد از ۳ ماه با پرداخت جریمه مربوط مجددا می تواند وارد چرخه ترافیک شود. اگر مجددا ۲۵ نمره منفی کسب کند وارد مرحله دوم شده و به مدت ۶ ماه از رانندگی محروم می شود. بعد از ۶ ماه، باز با پرداخت جریمه مربوط می تواند فرصتی برای رانندگی داشته باشد.

به گفته سرهنگ کرمی اسد، اگر راننده بازهم قوانین را رعایت نکند و ۲۰ نمره منفی کسب کند وارد مرحله سوم شده و بعد از کسب این ۲۰ نمره، گواهینامه او باطل می شود و تا یک سال حق رانندگی نخواهد داشت.

مطالب بیشتری نیست