طی دو هفته گذشته، کمپینهای انتخاباتی رو به خاموشی گذاشتند و حتی لیست شهر دیگر که قرار بود پس از انتخابات هم روال پیگیری مسائل شهری را ادامه بدهد،فعلا فعالیت تازهای آغاز نکرده است. اما رسانه «امتداد» که پیروز میدان بوده است، با پایان تعطیلات نیمه خرداد، اعلام کرد که از این هفته دوباره به صورت لایو برنامه پخش خواهد کرد.

لایو اینستاگرام طی انتخابات اخیر شورای شهر تهران توانست نقش مهمی برای ارتباط لیست امید با هوادارانش  برقرار کند. آنها حالا پیروز از انتخابات بیرون آمدهاند و قرار است از همین هفته، هر چهارشنبه با #لایوامتداد در توییتر و اینستاگرام به پرسش و پاسخ با دیگران بپردازند.

مطالب بیشتری نیست