خیابان بوذرجومهری سابق که حالا به نام ۱۵ خرداد می‌شناسیم، سه راه ناصرخسرو، اوایل دهه ۴۰

مطالب بیشتری نیست