این عکس، یکی از اولین سلفیهای تهران است. ناصرالدین شاه قاجار، که شیفته دوربینهای عکاسی بود، در سال ۱۳۰۲ هجری قمری، به همراه اطرافیانش در تالار آینه کاخ گلستان جمع شدهاند و رو به آینه، عکس گرفتهاند.

مطالب بیشتری نیست