موسسه پرسش در ادامه درسگفتارهای بهار خود درسگفتار «مارکسیسم و شهر: تهران سیاسی است» با تدریس ابراهیم توفیق و امیر خراسانی برگزار می کند.

درسگفتار «مارکسیسم و شهر: تهران سیاسی است» با تدریس ابراهیم توفیق و امیر خراسانی در موسسه پرسش برگزار می شود.

این درسگفتار از سه شنبه ۳۰ خرداد ماه آغاز می شود. درسگفتار «مارکسیسم و شهر: تهران سیاسی است» روزهای سه شنبه ساعت ۱۷:۳۰ در موسسه پرسش برگزار می شود.

مطالب بیشتری نیست