محمد آقازاده با توجه به وضعیت شهری تهران و مدیران تازه آن، یادداشتی در صفحه فیس‌بوکی خود منتشر کرده که با هم می‌خوانیم:

«اصلاح طلبان» بعد از دوازده سال دوری از قدرت حاضر نیستند از تسخیر شهرداری تهران صرفنظر کنند، از همین حالا پست خود تقسیم می کنند و مستی قدرت لحظه یی امکان اندیشه ورزی در مورد وضعیت این نهاد شهری را به آنها نمی‌دهد، شهردار فعلی هم هم در یک اقدام عجیب نمام کارکنان خود را در سازمان های وابسته هم رسمی کرده و هم حقوق شان را افزایش داده است، مثل سازمان فرهنگی هنری، احترام به کارکنان در لحظه خداحافظی به رسم هدیه و مشکل آفرینی برای شهردار بعدی.

به این گویند زدن دو هدف با یک تیر، اصلاح طلبان با حربه وفاداری به مردم «محسن هاشمی» را از لیست نامزدهای شهرداری حذف کردند، ولی وقتی پای شفاف سازی در مورد لیست امید به میان می آید وفاداری تبدیل به خیانت می شود چرا که هم آن وفاداری و هم این خیانت میل به معظوف به قدرت را ارضا می کند، از همین حالا می توان گفت شهرداری با انحصار طلبی اصلاح طلبان روزهای دشواری را تجربه خواهد کرد.

هر چند دوازده سال است انحصار طلبی اصول گریان تهران را شهری مرده و فاجعه زده کرده است، به نظر می رسد در تهران انحصار می ماند ولی نام انحصار طلبان تغییر می کند. سال دیگر پیامدهای این روش مخرب معلوم می شود. این نوشته بعنوان سند باقی می ماند تا همه بدانند هشدارها داده شد ولی مستی قدرت هم گوش را ناشنوا و هم چشم را نابینا می کند ، در آن روز خاتمی بی هیچ تعارف باید جوابگوی شرایطی باشد که در ایجادش نقش اصلی را بازی کرد.

تا آن روز

مطالب بیشتری نیست