“از زبان مَــردم…” نام ویدئویی ست کوتاه از مردم تهران که به بهانه ی هفته دولت ساخته شده تا بخش کوچکی از خواسته های مردم این شهر را از زبان آنها بیان کند.
مطالب بیشتری نیست