سالها پیش، اگر از یک مسافر میپرسیدیم در تهران چه دیدی؟ میگفت اتوبوسهای دوطبقه قرمز، تلفنهای همگانی زرد و تاکسیهای نارنجی. حالا دوتای اول دیگر در شهر کاربردی ندارد و بقایای تاکسیهای نارنجی هم به زودی از شهر خواهند رفت.

ماجرا این است که مازیار حسینی، معاون حمل و نقل و ترافیک شهردازی تهران گفته است در همین ۱۰ روز گذشته ۲ هزار دستگاه تاکسی تازه به شهر آمده که باعث میشود بیشتر از ۳ هزار تاکسی فرسوده که دو سوم آنها پیکانهای نارنجی بودهاند و یک سوم کل تاکسیهای پیکان تهران هستند ظرف همین چند روز آینده از ناوگان حمل و نقش شهری بیرون بروند.

قرار است تا پایان سال این تعداد به ۱۰ هزار و پانصد تاکسی نو به جای ۶۳۰۰ تاکسی پیکان نارنجی شوند.

خبر نوسازی ناوگان البته خبر خوبی برای شهروندان تهران است، اما اینکه قرار باشد تاکسیهای نارنجی، از شهر بروند، میتواند به معنای پایان بخش زیادی خاطره جمعی و تاریخی شهروندان تهرانی باشد.

مطالب بیشتری نیست