تهران را روزگاری به آبِ سالم و خوشگوارش میشناختند اما این روزها در بازارها و هایپرمارکتها، بخش ویژهای برای دستگاههای تصفیه آب قرار دارد. آیا آب در تهران، سلامت خود را برای نوشیدن از دست داده است؟

رحمتالله فاضلی، رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران، درباره سالم یا ناسالم بودن آب شرب در تهران میگوید از سوی مبادی رسمی، اطلاعات لازم [از ابتدای سال] در اختیار این کمیسیون قرار نگرفته است.

میزان نیترات بالا در آب تهران میتواند منجر به بروز مشکلاتی در سلامتی مردم باشد، این موضوع در سال ۱۳۹۳ با چالشهایی مواجه بود که رسانههای زیادی به آن پرداختند که در سال ۱۳۹۴، میزان آن استاندارد اعلام شد.

حالا برای سال ۱۳۹۵، این مقام مسئول میگوید اطلاعات تازهای در دسترس نیست و «هیچ گزارشی از وضعیت آب تهران نداریم و نمیتوانیم قضاوتی در این خصوص داشته باشیم.»

شرکتی به نام شهرسالم شهرداری تهران، در سال کار نمونه برداری را بر عهده میگیرد که امسال هم به گفته این مقام نظارتی بر شهر، وضعیت «نرمال» گزارش شده. اما هشدار جدیتر او این که است: «گزارشهای این شرکت قابل اتکا نیست. چرا که در سال ۹۳ که وضعیت نیترات در آب شرب بیش از اندازه گزارش شده بود هم شرکت شهر سالم، نتیجه را نرمال اعلام کرده بود.»

از طرف دیگر، در سایت بهداشت محیط ایران، نیترات زیاد در آب آشامیدنی را در زمانی بر میشمارد که در دستگاه گوارش، برم نیترات به نیتریت تبدیل میشود و این اتفاق باعث اکسید شدن آهن موجود در هموگلوبین گلبولهای قرمز شده و نمیتواند در نهایت حامل اکسیژن باشد. در این صورت سلولهای بدن ممکن است بمیرند یا پوست کبود شود. در افراد بالای یک سال، توانایی سریع این تبدیل وجود دارد ولی در کودکان زیر شش ماه، سیستم آنزیمی آنها توانایی کاهش متهموگلوبین به هموگلوبین را ندارد و در سنین سالمندی هم ممکن است اتفاقی مشابه بیفتد.

میزان نیترات در آب تهران، در سایت شرکت شهرسالم که روی دامنه سایت شهرداری تهران قرار دارد، هنوز اعلام نشده است.

مطالب بیشتری نیست