دانشگاه تهران قصد کرده تا در محوطه خود، یک سینما داشته باشد و برای این هدف، مشغول برگزاری جلساتی با نهادهای مختلف است.

مساله دیگر، این است که دانشگاه تهران قصد دارد در «طرح توسعه»، یکی از چند سینمای خارج از دانشگاه را هم بخرد تا برای دانشجویان و خانوادههایشان، «خدمات فرهنگی» ارائه کند.

مجید سرسنگی، پیش از این ریاست خانه هنرمندان تهران را هم برعهده داشته است.

مطالب بیشتری نیست