حوالی ۱۱۵ سال پیش، به دستور مظفرالدین شاه، کاخی سلطنتی در دوشان تپه، انتهای فرح آباد، در شهر تهران ساخته شد که از کاخ تروکادرو در پاریس الهام گرفته بود و به شکل نیمدایره ساخته شد. چند ردیف ایوان روباز دورتادور ساختمان ساخته شد و سپس یک گنبد فیروزهای بر سقف آن بنا شود.

این کاخ، قصر فیروزه نام داشت و حالا تهِ خیابان پیروزی است.

تصویر زیر، کاخ دوشانتپه یا قصر فیروزه را نشان میدهد که توسط یحیی غفاری نقاشی شده است.

دوشان تپه

کاخ دوشان تپه

تصویری از این کاخ در حال حاضر:

قصر فیروزه، نمای کنونی

قصر فیروزه

مطالب بیشتری نیست