بعد از حرف و حدیثهایی که درباره املاک در تهران پیش آمد، عده ای از اعضای شورای شهر که اغلب اصلاحطلب بودند، طرحی یک فوریتی به نام تحقیق و تفحص از شهرداری تهران را به هیئت رئیسه شورای شهر تهران ارائه کردند.

این طرح، سپس تبدیل به «بررسی» به جای «تفحص» شد. حالا یک اتفاق عجیب افتاده است: همانهایی که طرح را ارائه کردهاند، به زبان قانونی، اعلام کردهاند عجلهای برای این کار ندارند.

اعضای اصلاحطلب شورای شهر تهران، به دو فوریت طرحی که خودشان به شورا ارائه کردهاند، رای مثبت ندادهاند و میخواهند آن را با «یک فوریت»‌بررسی کنند. اتفاق دیگری هم آن سوی ماجرا رخ داده است: اعضای اصولگرای شورای تهران، قصد کردهاند تا هر چه سریعتر این اتهام را از خود بزدایند و ترجیح دادهاند به دوفوریت طرح، رای مثبت بدهند.

نتیجه این عجایب این که، این طرح تنها با یک فوریت بررسی خواهد شد.

مطالب بیشتری نیست