نخستین رویداد شبکهسازی فعالیت گردشگری و متخصصین فناوری اطلاعات در تهران، با هدف کارآفرینی در حوزه گردشگری برگزار خواهد شد.

این رویدادها توریسم آپ نام دارند، یک رویداد رایگان ماهیانه برای گردهمایی و تبادل نظر جامعه فعالان گردشگری ایران مایل به گسترش به شهرهای دیگر است.

این رویداد، در سه‌شنبه ۲۳ شهریورماه در تهران برگزار میشود.

سخنرانان آن اما آشناتر از این حرفها هستند. از سیدحسین مرعشی، رئیس اسبق میراث فرهنگی و نزدیکان رئیسجمهور دوران موسوم به سازندگی و اعضای حزب کارگزاران سازندگی، تا بنیانگذار سایت زورق، که اینک یکی از برادرخواندههای دیجیکالا است و سید علی طبیبزاده، بنیانگذار  و همچنین امیرحسن انجمن شعاع، فارغالتحصیل مدیریت اقتصادی از US DAVIS خواهند بود.

این رویداد قرار است هر سومین سه شنبه ماه از ساعت ۶ تا ۹ شب در مگفا برگزار شود.

برای حضور در این جلسات و همایشها لازم است به این سایت رفته و ثبت نام کنید.

چنین برنامههایی پیش از این در کرمان برگزار شده است.

مطالب بیشتری نیست