بر اساس یک قانون ۲ ساله، مهاجران خارجی مقیم شهر تهران، ملزم به پرداخت عوارض هستند که با هدف ایجاد درآمدی پایدار برای شهرداریها و استانداریهای تهران تصویب شده بود.

دریافت عوارضی از اتباع بیگانه در پایتخت، از سال ۸۵ تا ۹۳ به خاطر آنچه علیرضا دبیر «اختلاف بین شهرداری و استانداری» خوانده بود مسکوت بود تا آنکه بالاخره تصویب شد.

بعد از این قانون، مهاجرانی که قصد زندگی در تهران را داشتند به طور سالیانه باید رقمی را به شهرداری بپردازند.

نرخ تازه این عوارض، برای خانوادههای ۱ و ۲ نفره، برابر ۱۵۰ هزار تومان، برای خانوادههای ۳ و ۴ نفره، برابر با ۲۰۰ هزار تومان و برای ۵ نفره و بیشتر، ۲۵۰ هزار تومان برای سال پیشنهاد شده بود که تصویب شد. این رقمها پیشنهاد دولت بوده است و مسئولان شهری، مانند رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر، علیرضا دبیر، معتقدند میتواند از خروج سالیانه چندین میلیارد تومان از درآمد شهر تهران جلوگیری کند.

مطالب بیشتری نیست