درختهای منطقه ۲۲ شهر تهران، از جمله پارک جنگلی چیتگر، آبِ مورد نیاز خود را از سد کرج تامین میکنند. اما چند وقتی است بدهیهای شهرداری تهران به شرکت آب، باعث شده که شرکت آبفا، آبرسانی به این منطقه را قطع کند.

این موضوع، درختان این منطقه را که هزاران اصله هستند، با خطر جدی مواجه کرده است و فضای سبز این منطقه در خطر است.

مطالب بیشتری نیست