تا یک روز دیگر، دربی هشتاد و سوم تهران برگزار خواهد شد. اوایل هفته، مروری داشتیم بر نحوه خرید بلیت. اما این نوع بلیت خریدن دیگر این آخر هفته کار نمیکند. برای خرید این بلیت تنها راه چاره بازار سیاه است.

بلیت های دربی پایتخت، از چهارشنبه صبح در بازار سیاه پیدا شدند و تا ۲۵۰ هزار تومان به فروش میرسند.

مطالب بیشتری نیست