بر اساس اخباری که صبح، از طرف همایون شجریان هم تایید شد، حال و اوضاع جسمی محمدرضا شجریان بهتر شده و با بهبود نسبی، به تهران بازگشته است.

همایون شجریان گفته است مدت حضور محمدرضا شجریان، «تا فرا رسیدن مراحل بعدی درمان در تهران خواهد بود.»

مطالب بیشتری نیست