مجتمع تجاری پالادیوم در زعفرانیه تهران، فرمول پیچیدهای برای پارکینگ خود انتخاب کرده است و آن را «تصاعدی» نامیده است.

این مجتمع تجاری، که در ابتدا پارکینگهایش را به رایگان در اختیار مراجعهکنندگان میگذاشت، پس از مدتی قیمت ثابت ۵ هزار تومان را برای پارک کردن خودروها اعلام کرد. تا اینکه مدتیست فرمول «تصاعدی» جایگزین این رقم شده است.

تصاعد در ریاضی به دو منظور به کار میرود. تصاعد عددی که به صورت مرتب بالا میرود و تصاعد هندسی که هر چه میگذرد با آهنگ بیشتری، عدد رشد میکند.

پارکینگ پالادیوم، در ساعت اول و دوم هر ساعت ۳ هزار تومان دریافت میکند. اما از ساعت سوم، این فرمول طوری بالا میرود که اگر بخواهید برای مثال ۴ ساعت در پارکینگ بمانید، باید برای ساعت سوم تا چهارم، رقمی بیش از ساعت دوم تا سوم (که برابر با ساعت اول است) بپردازید.

این رقم میتواند هر عددی بیش از ۳ هزار تومان باشد تا تصاعدی محسوب شود. اما گردانندگان پارکینگ، پاسخ کاملی به مراجعهکنندگان نمیدهند. مشخص نیست با عدد منظم چند برابر شده، برای مثال ساعت سوم ۶ هزار تومان و ساعت چهارم، ۱۲ هزار تومان خواهد بود یا رقم ثابتی به این تناسب اضافه میشود.

در برخی موارد، رقمهایی مثل ۱۵ هزار تومان از مردم گرفته میشود که با فرمول تصاعد هندسی هم به سختی میتوان آن را محاسبه کرد. این اعداد از سوی کامپیوترها و نرمافزار این مجموعه محاسبه میشوند و توضیحی جز کلمه «تصاعدی» برای آن عنوان نشده است.

اگر تجربهای از این موضوع دارید، برایمان بنویسید.

مطالب بیشتری نیست