حمل و نقل

ترافیک تهران مصنوعی است؟

روزنامه شرق در گزاری به بررسی ترافیک شدید این روزهای تهران و دلایل احتمالی آن پرداخته: خیابان‌ها و بزرگراه‌هایی که قفل می‌شوند و هیچ‌کس به ‌صورت مشخص نمی‌داند ی...