دسته‌بندی نشده

حسین دهباشی

حسین دهباشی، با این پیام، کاندیداتوری خود را برای شورای شهر تهران اعلام کرد

حسین دهباشی را از جمله با پروژه و کتاب‌های تاریخ شفاهی کارگزاران دربار می‌شناسند، از سوی دیگر او ماه‌های اخیر با یک برنامه ویدئویی به نام خشت خام به گفتگو با سی...