سیاست شهری

فاطمه دانشور

افشاگری ۲ میلیارد تومانی فاطمه دانشور، نماینده شورای شهر درباره لیست امید

ماجرای لیست موفق شورای شهر امسال، که از آن عده‌ای به تمجید «انتصابات محمد خاتمی» نام می‌برند، مورد اعتراض خیلی‌هاست. از افرادی که می‌گویند چنین کاری، اصل انتخاب...

تقصیر شهردار قبله!

محمدرضا حقیقی: با توجه به این‌که شورای شهر تهران، در حال حاضر به صورت کاملا یکدست توسط اعضای لیست امید اداره خواهد شد و با توجه به رفتار انتقادی‌ای که از چند سا...