محیط زیست

ردپای پلنگ در تهران!

به گزارش ایسنا عباس میرزاکریمی گفته استدر برنامه سرشماری پاییزه سرشماری، شاهد رشد ۲۵درصدی در جمعیت پستانداران علفخوار منطقه کوه سفید بوده‌ایم. طبق برنامه زما...