سرگرمی

معرفی سرگرمی‌های تهران، و یا سرگرمی‌های در دسترس برای تهرانی‌ها.

تهران قدیم، دهه ۵۰

تهران قدیم، در آیینه «غزل‌صدا»، یکی از تازه‌ترین سروده‌های شهیار قنبری

ترانه شهیار قنبری، واقعه‌محور است، و همان اندازه که وقایع در آن اهمیت دارند، مکان‌ها هم مهم‌هستند. ترانه اخیر او، غزلصدا، برخلاف ترانه‌های قدیمی‌اش که در شمال...

گزارش «تهران‌» از نمایشگاه «آموزش، مسیر فردایی روشن‌تر»

ایران حدود چھار دھه میزبان ھمسایگان افغانستانی بوده است، آن‌هایی که از جنگ به ما پناه آورده‌اند و همشهری‌های ناخوانده ما شده‌اند.  در بدو ورود پناھندگان افغانس...