خبر

اخبار مربوط به شهر تهران، شهروندان تهرانی و …

«مارکسیسم و شهر: تهران سیاسی است»

موسسه پرسش در ادامه درسگفتارهای بهار خود درسگفتار «مارکسیسم و شهر: تهران سیاسی است» با تدریس ابراهیم توفیق و امیر خراسانی برگزار می کند. درسگفتار «مارکسیسم و...