جامعه مدنی

گزارش «تهران‌» از نمایشگاه «آموزش، مسیر فردایی روشن‌تر»

ایران حدود چھار دھه میزبان ھمسایگان افغانستانی بوده است، آن‌هایی که از جنگ به ما پناه آورده‌اند و همشهری‌های ناخوانده ما شده‌اند.  در بدو ورود پناھندگان افغانس...