افسردگی

خودکشی دونفره در غرب تهران

محله جنت آباد در غرب تهران، امروز خبر بدی با خود داشت. خیابان پیامبر جنوبی، شاهد یک خودکشی گروهی بود. دو دختر نوجوان، به دلیلی که هنوز نامعلوم است، با هماهنگی ب...