محمد جواد حق شناس

محمدجواد حق شناس

محمدجواد حقشناس، مدیرمسئول روزنامه توقیف شده اعتمادملی، دارای دکترای روابط بینالملل، بوشهری، و نواده دختری سید مرتضی علمالهدی، مجتهد است. در سال ۸۷ بازداشت شده و در شهریور ۸۸ هم با قرار کفالت، همراه با حسین کروبی فرزند مهدی کروبی آزاد شد. اتهامات او اشاعه فحشا، افتراء علیه نظام و ارگانها در خصوص تجاوز و آزار جنسی عنوان شد. او سوابق مدیریتی مانند معاونت سازمان ثبت احوال کشور و ریاست ستاد آزادگان استان تهران را هم در سابقهاش دارد. در دوره سیدمحمد خاتمی، مشاور وزیر و مدیرکل سیاسی وزارت کشور بوده است و عدهدار معاونت حقوقی پارلمانی و امور استانهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز بوده است.